THE COFFEE HOUSE

Nhìn vào cách TCH làm content có thể biết được target audience, cách họ truyền tải thông điệp, các campaign v.v

Ngoài ra có thể thấy rõ tính cách thương hiệu thông qua thiết kế, ngôn từ của các post. Thể hiện sự quan tâm tới khách hàng của Nhà.

Leave a Reply