Dưới đây là tổng hợp của mình về các báo cáo nghiên cứu hành vi, nghiên cứu thị trường của Nielsen.

Bộ tài liệu gồm có:

  1. Total consumer report 6/2018
  2. Continuous Innovation The Key to Retail Success
  3. Consumer Behavior
  4. Nielsen CMO Report 2018
  5. Time Flies_ U.S. Adults Now Spend Nearly Half a Day Interacting with Media
  6. The impact of recalls on brand equity

Leave a Reply